وروستي

په هغو هيوادونو کې د روژې وقت چې ورځې پکې ډيرې اوږدې دي