وروستي

په کومو څيزونو کې چې شريعت سکوت کړی په هغه کې بحث مه کوئ