وروستي

په ۲۰۱۷ کال کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه