وروستي

پګواش نن ورځ د سولي په نامه شپږمه غونډه وکړه – تفصیلي راپور او انځورونه