وروستي

ځوانه! د روژې په وروستۍ لسيزه کې خو دا څو کارونه وکړه