وروستي

څلورم – د صحابه کرامو او صالح مؤمنانو سره مينه