وروستي

څوک چې د فساد او منکراتو پر وړاندې حتی د زړه کرکه هم ونه لري