وروستي

چرا از قرآن سود نمی بریم؟! و تاثیرپذیری ما از قرآن کم شده است؟