وروستي

چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد!