وروستي

چي ژوند ته دي خوښي در بخښي او نېکمرغه کوي دي..!