وروستي

کله چي دجګړې په ګرم ميدان کې د کافرانو مشر مسلمان شو!