وروستي

کنفرانس علمای جهان اسلام در کویت بر وحدت اهل سنت وجماعت تاکید کرد