وروستي

که د خولې له سرطانه ویریږئ؛ د کورکمن استعمال مه هیروئ