وروستي

که زنده بودیم

سالیانی, که زنده بودیم

نقیب الله حیات دخترک با دستان و چهره کفیده, موهای ژولیده, کفش های پلاستیکی, لباسهای نیمه چرکین, [...]

نوومبر 8, 2016 // 0 Comments