وروستي

که په روژه کې د شهوت پر مهال مني ووځي روژه ماتوي ؟