وروستي

که ښځې ته وروسته له غرمې حيض راشي روژه يې څنګه کيږي؟