وروستي

گرفتن نقشه توپوگرافی سرک ها ساختمان ها کانال ها بل ها وغیره توسط توتل ستیشن