وروستي

یوازې په څو افغانیو د سرطان په څير مهلکې ناروغۍ مخه ونیسئ