وروستي

یک زن آمریکایی پس از شنیدن سخنان ضد اسلامی ترامپ مسلمان شده بود