وروستي

حمایت از محصولات داخلی، گامی درجهت حصول خود کفایی ورشد اقتصاد ملی

Welcome to Quransunnat.com Website حمایت از محصولات داخلی، گامی درجهت حصول خود کفایی ورشد اقتصاد ملی

حمایت از محصولات داخلی، گامی درجهت حصول خود کفایی ورشد اقتصاد ملی

نصیراحمد نویدی- رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان

افغانستان به تناسب کشورهای منطقه به شمول همسایه های ما، بعلت چهاردهه جنگ ونا امنی درکشور، ازلحاظ تولید داخلی بسیارعقب مانده است. این عقب مانی سبب آن شده تا بیشترمردم وقتی به بازار جهت خرید مایجتاج زندگی خویش می روند، محصولات داخلی را نظرانداز کرده درجستجوی تولیدات خارجی باشند. اعتقاد عامهء مردم چنین است که گویا مالهای وارداتی درهر صورتی با کیفیت تر از محصولات داخلی اند. حال آنکه این فرضیه در هرحالتی صدق نمی کند و خوشبختانه طی یک ونیم دههء گزشته که اساس صنعت کاری سر ازنو درکشور گزاشته شده است، محصولات خوب وبا کیفیتی درداخل کشور تولید می شوند که از هرلحاظ قابل اعتماد بوده توان رقابت با فراورده های خارجی را دارند.

اما متأسفانه همین محصولات با کیفیت عالی ویا متوسط داخلی هیچگاهی مورد حمایت لازم ازطرف حکومت ومردم قرار نگرفته اند. درحالیکه همسایه گان ما به کمک ثبات اقتصادی وسرمایه های هنگفت شان محصولات با کیفیت و بی کیفیت شانرا به قیمت ملیاردها دالر وارد بازار های افغانستان می نمایند، متأسفانه صنعتگران وفابریکه داران داخلی ما درقسمت تولید وفروش مواد شان با ده ها چلنج روبرو می باشند. ازیک طرف کاغذ پرانی و بیروکراسی موجود درتعاملات اداری کشور جلو شانرا سد می نماید واز طرف دیگر فساد اداری ورشوه خواری مانع رشد کمی وکیفی کار آنها می گردد. این علاوه به جنگ وبی امنیتی است که بعنوان چلنجی همیشگی دربرابر صنعتکاران و صاحبان فابریکه ها درکشور قراردارد.

قبل از ماه رمضان مبارک سفری داشتم به هرات که ضمن آن فرصت دیدارازنمایشگاه صنعتی هرات منعقده درتالار اطلاعات وفرهنگ آن ولایت نیز نصیب گردید. حین ملاقات با رئیس محترم اتحادیه صنعتکاران ازکار ایشان تمجید نموده ازحمایت عام وتام جمعیت اصلاح ازمحصولات داخلی وسرمایه گزاران ملی به نمایندگی ازجمعیت اصلاح برایش اطمینان دادم، موصوف ضمن تشکر وامتنان گفت: ما ازهیچ جهت دیگری توقعی نداریم که ازما حمایت وپشتیبانی نمایند وحالا تمام امید ما به مردم افغانستان بسته است تا از راه مصرف تولیدات داخلی، ازما حمایت وپشتیبانی نمایند.

جمعیت اصلاح به همین خاطر کمپائن ملی ایرا بخاطراستفاده ازمحصولات داخلی وحمایت ازصنعتکاران ملی براه انداخته است که یک ماه دوام خواهد نمود. هدف عمده ازین کمپائن تشویق هموطنان به استفاده ازمحصولات داخلی وحمایت آن دربرابراموال وارداتی است. هدف ما از راه اندازی این کمپائن آنست تا ترجیح محصولات داخلی نسبت به محصولات بیرونی درمیان مردم ما به یک فرهنگ تبدیل گردد.

اگر این کمپائن کامیاب گردیده ومردم ما محصولات داخلی شانرا مورد استفاده قرار دهند، شکی نیست که درعرصهء بسیار کوتاه کیفیت تولیدات داخلی نیز بالا رفته توان رقابت با محصولات وارداتی را خواهند یافت. درغیرآن، اگر اتکای ما به محصولات وارداتی همچنان باقی مانده به طمع کیفیت بهتر، اموال وارداتی را برداخلی ترجیح دهیم، درین صورت دروازهء فابریکه های موجود نیز مانند صدها فابریکهء دیگر که بعلت نا امنی، فساد وعدم حمایت دولتی دروازه های شانه بسته گردید، بسته خواهند شد.

علاوه برین، درتعدادی ازولایت مرزی ما تا هنوز داد و ستد بعوض پول افغانی به اسعاررائج کشورهای همسایه صورت می گیرد، ما همچنان ضمن این کمپائن می خواهیم پیام خود را بگوش هموطنان عزیز برسانیم تا آهسته، آهسته تمام داد وستد هایی خورد وبزرگ تجارتی شانرا به پول افغانی انتقال دهند، تا ازیکطرف قیمت پول داخلی درمقابل اسعار خارجی بالا رود واز جانب دیگر، ما درین عرصه مهم نیز متکی به خود شویم.

با استفاده ازفرصت ازهموطنان عزیز خود می خواهم که درکمپائن ملی حمایت ازمحصولات داخلی با ما سهیم گردیده هم خود استفاده ازمحصولات داخلی را دراولویت قرار دهند وهم دیگران را به استفاده از تولیدات داخلی توصیه وتشویق نمایند. همچنان تقاضای ما ازحکومت وحدت ملی، خاصتاَ وزارت های محترم تجارت، ریاست گمرکات، اتاقهای تجارت، ادارهء آیسا وسائر مراجع مربوطه اینست تا با پالیسی ها واقدامات جرئتمندانه شان ازصنعتکاران ملی وسرمایه گزاران داخلی حمایت بیدریغ نمایند، تا به این ترتیب اقتصاد ملی ما تقویه گردیده، سیر خود را بطرف حصول خود کفایی وپیشرفت وترقی، مطمئنانه ادامه دهیم.
خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سرو کاری ندارد
که دهقانش برای دیگران کشت
ومن الله التوفیق

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*