وروستي

سپتمبر 23, 2016

د اعداد (حساب ) شرعي حکم

د اعداد (حساب ) شرعي حکم ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن مبشراحمدربّاني ژباړه: مفتي ابوخالد لائق [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments

د موټک وهلو حکم

د موټک وهلو حکم ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن مبشراحمدربّاني ژباړه: مفتي ابوخالد لائق احمد غزنوي [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments

د محرم څخه پرته د ښځي سفر

د محرم   څخه پرته د ښځي سفر ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن مبشراحمدربّاني ژباړه: مفتي ابوخالد لائق [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments

د افريل فول شرعي حکم

د افريل فول ( يعني د ساده ګانو، دروغو، او ملنډو وهلو ورځي ) شرعي حکم ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments

سپی د شريعت له نظره

سپی د شريعت له نظره ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن مبشراحمدربّاني ژباړه: مفتي ابوخالد لائق احمد [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments

متعه څه شی ده ؟

   متعه څه شی ده ؟ ليکوال: مفتي/ الشيخ ابوالحسن مبشراحمدربّاني ژباړه: مفتي ابوخالد لائق احمد [...]

سپتمبر 23, 2016 // 0 Comments