وروستي

د ساکن نون او تنوين د احکامو لنډيز

د ساکن نون او تنوين د احکامو لنډيز

ادغام

د ساکن توري داخلېدل په محترک توري کې چې د يو مشدد توري په توګه لوستل کيږي .

دوه قسمه دی : ۱- غنه لرونکی   ۲- پرته له غنې

مثالونه حروف

 

  تنوين ساکن نون
غنه لرونکی ادغام و فرقٌ يجعلون منْ يقول ي
يومئذٍ ناعمة منْ نعمة ن
عذابٌ مقيم وانْ من شیء م
يومئذٍ واهية منْ ولي و
بې غنې ادغام فسلامٌ لک منْ لدنا ل
غفورٌ رحيم منْ ربهم ر

 

اقلاب

د ساکن نون او تنوين بدلول په ميم باندې سره له غنې او حرف باء

مثالونه حروف

 

تنوين ساکن نون
سَمِيعٌبَصِيرٌ منْ بعد ب
نون او تنوين ځکه په ميم بدليږي چې «م» مخرج د «باء» د مخرج سره مشترک دی او همدارنګه د «م» توری د «نون» سره په غنه کې مشرک مخرک لري .

اظهار

د غنې څخه پرته د اظهار د تورو او نون حرف څرګند او ښکاره لوستل

مثالونه حروف

 

تنوين ساکن نون
کلٌ آمن ينْأون ء
جرفٍ هار منْهم هـ
حقيقٌ علی منْ عمل ع
عليمٌ حکيم منْ حاد ح
قولاٌ غير منْ غل غ
يومئذٍ خاشعة المنْخنقة خ
     
اخفاء

د ادغام او اظهار تر مينځ حالت دی د تشديد څخه پرته غنه

مثالونه حروف

 

تنوين ساکن نون
ريحاً صرصراً ینْصرکم ص
سراعاً ذلک منْذر ذ
جميعاً ثم منْ ثمرة ث
عاداً کفروا منْ کل ک
شيئاً جنات منْ غل ج
عليمٌ شرع المنْخنقة ش
سميعٌ قريب ينْقلبون ق
بشراً سويا منْ سبيل س
قنوانٌ دانية انْدادا د
صعيداً طيبا ينْطقون ط
يومئذٍ زرقا فانْ زللتم ز
عمیً فهم وانْ فاتکم ف
جناتٍ تجري منْتهون ت
مسفرةً ضاحکة منْ ضل ض
ظلاً ظليلا منْ ظهير ظ

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*