وروستي

د اسم اقسام (مذکر او مؤنث)

۱- د مذکر او مؤنث له مخې د اسم تقسيم:

مذکر : هغه نوم دی چې په نارينه دلالت کوي لکه: رجل .

مذکر په دوه ډوله دی حقيقي او مجازي :

مذکر حقيقي : هغه اسم دی چې په نارينه انسان او حيوان دلالت کوي لکه : رجل ، جمل .

مذکر مجازي : هغه اسم دی چې په غير عاقلو (بې جانه) مذکر اشياؤ دلالت کوي لکه : قلم ، کتاب .

مؤنث :

هغه نوم دی چې په ښځينه دلالت کوي لکه : اِمرأة .

مؤنث هم په دوه قسم دی مؤنث حقيقي او مؤمنث مجازي :

مؤنث حقيقي : هغه اسم دی چې ښځينه انسان يا حيوان دلالت کوي لکه : امرأة ، ناقة .

مؤنث حقيقي پر دوه ډوله دی : مؤنث لفظي او مؤنث معنوي .

مؤنث لفظي : هغه اسم دی چې مؤنث وي نښه يې موجوده وي لکه : فاطمة .

مؤنث معنوي : هغه اسم دی چې مؤنث وي خو علامه نلري لکه : ام ، اخت ، بنت .

د اسم مؤنث علائم :

الف : تاء تأنيث يا تاء مربوطه (ة) لکه : فاطمة ، حديقة ، امرأة .

ب : الف مقصورة (ا ،ی ) کوم چې په آخر د اسم کې زيات شوی وي لکه : کبری ، ذکری .

ج: الف ممدودة (ا،ء) کوم چې په آخر د اسم کې زیات شوی وي او مخکې الف وي لکه : صحراء ، عاشوراء .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*