وروستي

حرمت زنا و مجازات آن

نقيب الله حميد

خداوند به منظور حفاظت ون مصوونيت آبرو و عزت انسانها، و جلو گيري از اختلاط نسب ها و تحكيم و نگهداري عفت فرد و طهارت و پاكي جامعه بشري و باز داري از راه يافتن امراض ناشي از مقاومت جنسي نامشروع در ميان انسانها، زنا را حرام قرار داده و براي كساني كه به اين عمل زشت دست يازند مجازات سنگين تعيين نموده است.
خداوند مي فرمايد: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأتة جلدة، و لاتأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المومنين. سوره نور آيه 2)
ترجمه: هريك از زن و مرد زناكار را صدتازيانه بزنيد، و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو، شما را از اجراي حكم الهي مانع شود ، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد و بايد گروهي از مؤمنان مجازات شان را مشاهده كنند.

زنا عامل شيوع جرايم و مفاسد است:
چهار جرمي وجود دارد كه به خاطر سنگين بودن آن مجازات و جزاهاي آنها را خود خداوند تعييت نموده است و به رأي و اختيار حاكم و قاضي نگذاشته است كه از آن چهار، يك شان زناست و اين عمليه زشت منبع بسا مفاسد ديگر بوده   و عواقب خطير و ناگواري را بدنبال دارد كه از جمله ميتوان به چند ان اشاره كرد:
ناموس و عزت و عفت نزد انسان مسلمان از همه چيز مهم تر و اساسي تراست دست بردن به دختر، خواهر و همسر كسي مرادف قتل اوست و فداي كردن همه ثروت، مال و جان براي شخص شرافتمند چنان دشوار نيست كه كسي بر عفت او تجاوز نمايد.
دوم اينكه در ملتي كه زنا رواج يابد نسب كسي محفوظ نمي ماند و بنياد خانواده فرو مي ريزد و انسانها از نعمت خانواده سالم بي بهره مي كگردند و اگر درست دقت صورت بگيرد منشأ و سرچشمه اكثر ناامني ها و مفاسد و فتنه ها همين عمل زشت بوده است.
به همين خاطر خداوند جزاي سنگين و مجازات شديدي را براي زنا وضع نموده است كه همانا صد تازيانه براي زاكاران غيرمتأهل و سنگسار براي زناكاران متأهل است، طوريكه آيت مزبور اين موضوع را ثابت مي نمايد.
و همچنان زنا يكي از اساسي ترين عامل زايش مرض ايدز است كه اين مرض راه علاج نداشته و كسي كه بدان مبتلا باشد به خطر مرگ اورا تهديد مي نمايد و اين بدترين مرضي است كه به ديگران نيز سرايت مي كند و منشا آن همانا اطفاي غريزه جنسي از راه نامشروع است، و به همين خاطراست كه اسلام عليه  اين منبع مرض مهلك مبارزه نموده است و آن را بزرگ ترين عمل زشت خوانده است.

مجازات در حضور جمع چرا؟
خداوند مي فرمايد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني در حين مجازات زناكاران طائفه يي از مردم حضور داشته باشند و صحنه مجازات را مشاهده نمايند. در اين موضوع چه حكمت و فايده يي نهفته است؟ در زمينه علما مي فرمايند: كه فلسفه و حكمت در حضور مردم در حين مجازات چنين است:
• مجازات درمحضر عام و در حضور ديگران درس عبرتي براي همگان است و سبب پاكسازي اجتماع مسلمانان قرار ميگيرد.
• وسيله بيشتر شرمساري مجرم قرار مي گيرد كه اين مانع ارتكاب جرم در آينده خواهد شد.
• هرگاه اجراي حد در حضور جمعي انجام شود، قاضي و مجريان حد متهم به سازش يا اخذ رشوه و يا تبعيض و يا شكنجه دادن و مانند آن نخواهد شد.
• حضور جمعيت مانع از خود كامگي و افراط و زياده روي در اجراي حد مي گردد.
• ممكن است مجرم بعد از اجراي حد به ساختن شايعات و اتهاماتي در مورد قاضي و مجري حد بپردازد كه حضور جمعيت موضوع را روشن ساخته و جلو فعاليت هاي تخريبي او را در آينده مي گيرد.

چراي زن زناكار مقدم بر مرد زناكار ذكر گرديد؟
در اين شك نيست كه عمل منافي عفت و عزت، از همه كس قبيح و زشت است ولي از زنان زشت تر و قبيح تر است، چرا كه آنان از حجب و حياي بيشتري برخوردارند و شكستن آن، دليل بر تمرد شديد آنان مي باشد و از اين گذشته عواقب شوم اين امرگرچه دامنگير هردو مي شود اما در مورد زنان، عواقب شومش بيشتر است، همچنان اين احتمال نيز وجود دارد كه سرچشمه وسوسه اين كار، بيشتر از ناحيه آنها صورت گيرد و در بسياري از موارد، عامل اصلي محسوب مي شوند.
و اگر زن خود را كنترول نمايد و حجاب شرعي را رعايت نمايد و حيثيت و مقام خود را بشناسد و نزاكت اجتماعي جامعه را مراعت نمايد هيچگاه مردي به سوي شان به نظر بد نمي نگرند و هيچ زماني مرد قادر بر تجاوز عليه آنان نخواهد شد.

شروط شهادت درزنا:
مقصود شريعت از تشدد در اثبات زنا اين است كه راه و وسيله تهمت را بر كساني مسدود نمايد كه از روي ظلم و يا به وسيله جزيي ترين بدنيني و حسد اين تهمت و فضيحت و رسوايي ابدي بر زنان عفيف نسبت مي دهند، بنابرآن، در شهادت و اثبات زنا شروط ذيل لازم قرار گرفته است.
اول- بايد چهار شاهد بوده باشد به دليل اين آيت: فاستشهدوا عليهن اربعة منكم.
ترجمه: براي اثبات زنا بر زنان چهار شاهد از مردان بگيرند.
دوم- شاهدان بايد از مردان باشند و شهادت زنان در اين موضوع قبول نمي شود بدليل لفظ منكم.
سوم- شاهدان بايد از اهل عدالت باشند، خداوند مي فرمايد: واشهدوا ذوي عدل منكم.  صاحبان عدالت كه از جمله شما باشند شاهد بياوريد.
چهارم- شاهدان بايد مسلمان، عاقل و بالغ باشند.
پنچم- همه شاهدان اين جنايت را به چشم سرمشاهده نمايند.
ششم- اتحاد مجلس، يعني بايد همه شاهدان طورمجموعي در يك مجلس شهادت بدهند.

حكمت و فلسفه تشريع حكم زنا:
زنا در نظر اسلام، بدترين، خبيث ترين جنايات است از اين سبب جزاي آن هم شديد و قاطع است زيرا اين جنايت باعث به هدر رفتن كرامت انساني تزلزل بنيان اجتماعي و به خطر انداختن نسل و نسب است و به اثر اين فعل ناشايسته و حرام، اولاد بي نسب و بدون پدر و مادر زياد مي شوند كه هيچ كس متكفل تربيه صالح و اسلامي آنها نمي شود، در حالي كه از اهداف اصلي و اساسي اسلام حفاظت  پنچ چيزاست، عقل، نسل، جان، دين، و حال و اين پنچ  چيز را بنام ضرورت يا كليات خمسه مي گويند تمام اديان و شرايع به حمايت و حفاظت آنها امر كرده است و آنها را از لوازم و ضرورت حيات انساني دانسته است و چون حمايت نسل يكگ از ضرورت است بناء اسلام براي از بين بردن  اين مشكل عقوبات و جزاهاي شديد وضع كرده است تابدين وسيله جنايت زنا كه منجر به تباهي نسل مي شود و در فرجام مايه ناآرامي و عدم ثبات در اجتماع قرار مي گيرد از بين برود. و حقيقت اين است كه جزا و عقوبتي را كه اسلام مقرر كرده درعين آنكه سخت و قاطع ولي از كمال عدالت و انصاف برخورداراست، چون شخصي كه اين گونه مجازات بر وي تطبيق گردد كسي كه لاابال، بي باك ، و متجاوز كه براي دفع شهوت خود مانند حيوان وحشي از تمام وسايل و اسباب نا مشروع استفاده مي كند و هتك حرمت و ريختن كرامت و شرافت جانب مقابل در نزدش كدام ارزش و اهميت ندارد و آثار بد و ضررهايي كه بر آن فعل مرتب مي شود در نظر وي هيچ است، و مثل حيوان در راه اشباع عزايزش مرز را نمي شناسد، بنا وي سزاوار آنست كه چنين مجازات سنگين در حقش وضع گردد و تطبيق شود تا ديگر بر حريم كس و بر آبرو و عزت انساني تجاوز ننمايد.
مأخذ:
1- تفسير معارف القرآن
2- تفسير المنير
3- تفسير نمونه
4- تفسير آيات الاحكام (صابوني)

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*