وروستي

دریافت فاصله افقی توسط توتل ستیشن بین نقاط

مثلآ بین نقاط A و B

درقدم اول توتل ستیشن بالای نقطه A سیت نموده بعدآ تارګیت رابالای نقطه B ګرفته از P1 یعنی

صفحه اول Dist را انترمینمایم فاصله بین نقطه A و B دریافت میشود

بخش لیول

دریافت فاصله بین نقاط A و B

درقدم اول لیول بالای نقطه A سیت نموده بعدآ ستاب بالای نقطه B گرفته بعدآ قر ئت های موی بالای

وپاینی رایاداشت نموده وبعدآ ازقیمت قرئت بالای قیمت قرئت پاینی راتفریق نموده وضرب 100

مینمایم فاصله بین نقاط A و B بدست میاید .

دریافت تفاضل ارتفاع بین نقاط مثلآ بین نقطه A و B

درقدم اول ستاپ بالای نقطه آساسی یعنی (Base point ) B.P ګرفته قرئت آنرایعنی Bs یاداشت وبعدآ

ستاب بالای نقطه B گرفته قرئت آنرا یعنی Fs یادداشت نموده وبعدآ ازقیمت Bs قیمت Fs منفی

مینمایم تفاضل ارتفاع نقاط A و B بدست میاید .

انتقال بنچ مارک Bench Mark Shifting

درقدم اول لیول دریک نطقه فرضی سیت یعنی عیارنموده بعدآ ستاب بالای بنچ مارک گرفته قرئت

آنریعنی Bs یاداشت نموده وبا ایلوشن بنچ مارک جمع مینمایم تا Hi بدست بیاید بعدآ ستاب بالای بنچ

مارک جدید گرفته قرئت آنرایعنی Fs گرفته بعدآ از Hi تفریق مینمایم Elevation بنچ مارک جدید

بدست میاید .

,cutting and filling GradingArea

لیول کاری ساحه . کندنکاری وپرکاری

درقدم اول ستاب بالای بنچ مارک یا base point گرفته قرئت آنرایعنی Bs گرفته با ارتفاع بنچ مارک

جمع مینمایم تا ارتفاع آله Hi بدست آید بعدآ ستاب بالای تمام نقاط مطلوب گرفته قرئت های آنریعنی

Fs یاداشت واز Hi تفریق مینمایم elevation های تمام نقاط مطلوب بدست میاید اگر قیمت های نقاط

مطلوب از ایلوشن base point کم باشد به همان اندازه درآن ساحه Filling مینمایم برعکس

Cutting مینمایم تا ایلوشن های نقاط مطلوب با ایلوشن base point یکسان شود .

Hi = BM+Bs

H = Hi-Fs

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*