وروستي

دریافت وتطبیق میل

دریافت وتطبیق میل ، دریافت فاصله افقی بین نقاط ولیول کاری ساحه یعنی کندکاری وپر کاری

MLM(Missing line measurement)

.1 دریافت فاصله بین نقاط مثلا بین نقطه A و B

درقدم اول توتل ستیشن دریک نقطه فرضی سیت نموده بعدآ به منیو رفته از منیو mlm را انتخاب

وانتر نموده بعدآ تارگیت بالای نقطه A گرفته بعدآ تلسکوب به منشور آن توجه و obs راانترنموده بعدآ

تارگیت بالای نقطه B گرفته تلسکوب به منشور آن توجه و MLM راانترمینمایم فاصله افقی بین P1

و P2 بدست میاید .

.2 دریافت وتطبیق میل مثلا بین نقاط A,B

درقدم اول توتل ستیشن دریک نقطه فرضی سیت نموده بعدآ به منیو رفته از منیو mlm را انتخاب

وانتر نموده بعدآ تارگیت بالای نقطه A گرفته بعدآ تلسکوب به منشور آن توجه و obs راانترنموده بعدآ

تارگیت بالای نقطه B گرفته تلسکوب به منشور آن توجه و MLM راانترمینمایم میل بین نقاط P1

و P2 بدست میاید .

.3 لیول کاری ساحه یعنی کندنکاری وپرکاری

درقدم اول توتل ستیشن دریک نقطه فرضی سیت نموده بعدآ به منیو رفته از منیو mlm را انتخاب

وانتر نموده بعدآ تارگیت بالای نقطه Base point گرفته بعدآ تلسکوب به منشور آن توجه و obs راانترنموده بعدآ تارگیت بالای تمام نقاط مطلوب گرفته تلسکوب به منشور آن توجه وبالای هر نقطه

مطلوب MLM راانترمینمایم قیمت V یعنی تفاضل ارتفاع بدست میاید اگر قیمت V مثبت بود به

همان اندازه درآن ساحه کندنکاری واگر قیمت V منفی بود به همان اندازه درآن ساحه پرکاری مینمایم

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*