وروستي

ساختن فولدر کاری ویا Job

در قدم اول توتل را روشن کرده بعدا از صفحه اصلی Memory را انتخاب وانتر مینمائیم بعدا Job را انتخاب وانتر مینمائیم بعدا Job selection را کلیک مینمائیم بعدا توسط F1 لیست را انتر می

نمائیم بعدا لیست فولدر کاری ظاهر میشود که از لیست Job ها یک Job خالی را انتخاب کرده انتر

مینمائیم بعدا توسط کلید های اروکی Coord search job را انتخاب کرده بعدآ همان job انتخاب

شده قبلی را انتخاب وانتر مینمایم

یعنی Coord Search job & Job selection هر دو به یک نام انتخاب شده و دخیره گردد.

تبدیل نمودن نام فولدر کاری Job Name Edit

از صفحه اصلی توتل Memory را انتخاب کرده انتر مینمائیم بعدا Job رفته انتر مینمائیم بعدا Job Name Edit را انتخاب کرده انتر مینائیم بعدا صفحه ظاهر میشود که از آن صفحه نام قبلی را پاک

کرده نام دلخواه خود را نوشته و انتر مینمایم

نوت : اگر بخواهیم که یک نام با داشتن حرف بزرگ ،خورد و عداد داشته باشیم . این کار را میتوانیم

از کلیک shift انجام بدهیم.

حذف کردن فلدر کاری DeletionJob :

از صفحه اساسی توتل Memory را انتخاب کرده انتر مینمائیم بعدا Job را انتخاب کرده انتر

مینمائیم و بعدا از آن Job Deletion را انتخاب کرده انتر مینمایم که یک صفحه ظاهر میشود درآن

صفحه Job را که میخواهیم حذف نمائیم انتخاب کرده انتر مینمائیم. بعدآ بخاطر تاید yes وبخاطر رد

No انترمینمایم .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*