وروستي

طریقه کاری توسط توتل ستیشن

در قدم اول توتل در یک نقطه اختیاری عیار نموده بعدآ توتل را روشن مینمائیم بعدا توسط کلیک

Faction به page 2 رفته از صفحه (page 2) Menu را انتخاب و انتر مینمائیم بعدا Resection را انتخاب وانترمینمایم بعدا N – E- Z را انتخاب وانتر مینمائیم بعدا Target با لای BM1 گرفته و

تلسکوب را به منشور آن توجع نموده و بعدا Distance راانترمینمایم بعدآ یک صفحه جدید ظاهر

می شود که در آن صفحه تارگیت هایت یعنی ارتفاع تارگیت وکوردینات بنچ مارک اولی را معرفی

مینمایم بعدآ NEXT راانترمینمایم بعدآ Target بالای BM2 گرفته وتلسکوف رابه منشورآن توجع

نموده وبعدا Distance راانترمینمایم بعدا کوردینات بنچ مارک دومی وتارگیت هایت رامعرفی بعدآ به

خاطر دریافت کوردینات بنچ مارک سومی CALC وبه خاطر دریافت خطا کوردینات بنچ مارک ها

RESULT راانترمینمایم بعداز انتر نمودن Calculate کوردینات بنچ مارک سومی بدست میاید وبعد

از انتر نمودن result بشکل زیل یک صفحه جدید ظاهر میشود

درین صفحه سگما N وسگما E خطا کوردینات بنچ ها رانظر به محورهای N و E رانشان میدهد اگر

قیمت سگما N مثبت بود به همان اندازه از قیمت N کوردینات بنچ مارک ها تفریق مینمایم وبرعکس

جمع مینمایم به همبن ترتیب سگما E دربنچ مارک اولی ودومی کوردینات کی بعدازعملیه ریسکشن

بدست میاید کوردینات حقیقی بنچ مارک ها میباشد به خاطر گرفتن نقشه توبوگرافی از ان ها استفاده

مینمایم وکوردینات بنچ مارک ها که بالای آنها عملیه ریسکشن انجام نشود به هیچ صورت باید

درگرفتن نقشه توبوگرافی از انها استفاده نشود .

Resection method

به خاطر دریافت سگما Z یعنی دریافت خطآ درارتفاع یعنی Z کوردینات بنچ مارک ها

در قدم اول توتل در یک نقطه اختیاری عیار نموده بعدآ توتل را روشن مینمائیم بعدا توسط کلیک

Faction به page 2 رفته از صفحه (page 2) Menu را انتخاب و انتر مینمائیم بعدا Resection را انتخاب وانترمینمایم بعدا Elevation را انتخاب وانتر مینمائیم بعدا Target با لای BM1 گرفته

و تلسکوب را به منشور آن توجع نموده و بعدا obs راانترمینمایم بعدآ یک صفحه جدید ظاهر می

شود که در آن صفحه تارگیت هایت یعنی ارتفاع تارگیت وقیمت z بنچ مارک اولی را معرفی مینمایم

بعدآ NEXT راانترمینمایم بعدآ Target بالای BM2 گرفته وتلسکوف رابه منشورآن توجع نموده

وبعدا obs راانترمینمایم بعدآ تارگیت هایت و قیمت Z بنچ مارک دومی رامعرفی بعدآ به خاطر

دریافت قیمت Z بنچ مارک سومی CALC وبه خاطر دریافت خطا ارتفاع بنچ مارک ها

RESULT راانترمینمایم بعداز انتر نمودن Calculate قیمت Z بنچ مارک سومی بدست میاید وبعد

از انتر نمودن result بشکل زیل یک صفحه جدید ظاهر میشود

درین صفحه سگما Z خطا کوردینات بنچ ها رانظر به محور Z رانشان میدهد اگر قیمت سگما Z مثبت

بود به همان اندازه از قیمت Z کوردینات بنچ مارک ها تفریق مینمایم وبرعکس جمع مینمایم کوردینات

کی بعدازعملیه ریسکشن بدست میاید کوردینات حقیقی بنچ مارک ها میباشد به خاطر گرفتن نقشه

توبوگرافی از ان ها استفاده مینمایم.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*