وروستي

دسمبر 22, 2016

د زده کوونکو والدين کرام!

والدين کرام : دغه رساله اصلاً د معلم لپاره ترتيب شوې خو په مختصر ډول د زده کوونکو والدين کرام ته [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د مدرسې او مکتب سر معلم

ای د مدرسې او مکتب مدير! ته د مدرسې او مکتب قائد او مشر يې او تا ته لوی مسئوليت متوجه دی او تا ته [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د تربيه فني يا ترسیم معلم

د رسم معلم ته ښايي چې خپلو زده کوونکو ته د ساه لرونکو لکه: انسان، حيوان، مرغه د ترسیم ،تصوير او [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د تاريخ معلم

د تاريخ معلم ته پکار ده چې زده کوونکو ته د سيرت نبی صلی الله عليه وسلم، سيرت صحابه رضی الله عنهم، [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د جغرافيه معلم

د جعرافيه معلم ته پکار ده چې د جهان د خلقت په باره کې د ځينو فلاسفه وو غلطې څرګندونې رد کړي او زده [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د بيولوژي معلم

علم احیاء (بيولوژې) هغه علم دی چې د ژونديو څخه بحث کوي، د دغه مضمون معلم ته په کار ده چې زده کوونکو [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

د کيميا او فزيک معلم

د خپل مضمون ليارې د زده کوونکو په ذهن کې د اسلامي اساسات ځايول د کيميا او فزيک معلم: په ځمکه کې [...]

دسمبر 22, 2016 // 0 Comments

1 2