وروستي

تناقض بین اسلام و مسیحیت در مسئله فرزند داشتن و نداشتن خدا، چگونه قابل توجیه است؟

پرسش
چرا ما معتقدیم که خداوند نه زاده و نه زاییده شده است، اما مسیحیان حضرت مسیح(ع) را فرزند خدا می‌دانند؟ این تناقض بین ادیان چگونه قابل توجیه است؟
پاسخ اجمالی

طبق آنچه در سوره توحید آمده، اعتقاد مسلمانان این است که خداوند متعال نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده است. تمام ادیان توحیدی نیز چنین اعتقادی دارند و آیین حضرت مسیح(ع) نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا همه ادیان الهی بر پایه عقل و فطرت انسان بنا شده و عقل و فطرت گویای این مطلب اند که خداوند متعال خالق هستی، غنی و از هرچیزی بی نیاز است و بدیهی است که چنین آفریدگاری نباید پدر و فرزند داشته باشد؛ زیرا داشتن پدر و فرزند ملازم با جسمانیت و نیازمندی خدا است و حق تعالی از این صفات نقص پاک و منزه است.
اما آنچه ادعای مسیحیت امروز است، نشانگر آن است که تحریفاتی در این دین صورت گرفته و از مسیحیت اصیل دور شده است.

پاسخ تفصیلی

در سوره توحید آمده است: “خداوند صمد است (خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى‏کنند)،[1] نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده است”. بعضی از مفسران قرآن، آیه “لم یلد و لم یولد” را تفسیر واژه “صمد” می دانند،[2] یعنی معنای این که خداوند صمد است، آن است که نه کسی از او متولد می شود و نه او از کسی متولد شده است.

از نظر عقلی امکان ندارد که خداوند صمد دارای صفت زاییدن یا زاییده شدن باشد؛ زیرا ولادت موجودی از موجود دیگر دلیل بر قسمت پذیری او است و چیزی قسمت پذیر می شود که مرکب باشد. به بیان دیگر، کسی که می زاید باید خودش دارای اجزا باشد و هر چیزی که جزء داشته باشد، محتاج به اجزای خویش است؛ زیرا تا آن اجزا جمع نشوند و کنار هم قرار نگیرند آن چیز موجود نمی شود. پس این که مولودی از خدا متولد شود از نظر عقلی امکان ندارد و اگر قایل به این شویم، خداوند را محتاج کرده ایم که با ذات اقدس خداوند سازگار نیست و در واقع چنین اعتقادی از آن حکایت دارد که اصلا خدا شناخته نشده است.

اما این که خداوند از کسی متولد نشده است، به این دلیل است که تولد موجودی از موجود دیگر نیز امکان ندارد، مگر با احتیاج به آن موجود؛ یعنی اگر – نعوذ بالله- خداوند متولد شده باشد، قهراً به آن کسی که از او متولد شده است، احتیاج داشته است. قبلا بیان کردیم که امکان ندارد خداوند واجب الوجودی که عین غنی بودن و بی نیازی است به کسی محتاج باشد. پس معنا ندارد که خداوند تولد یافته باشد یا چیزی از او متولد شود.

حال اگر در آموزه های دینی مطلبی یافت شد که با حکم صدرصد و یقینی عقل مثل حکم عقل به بی نیازی خداوند از غیر خود و نیازمندی همه موجودات به او، مخالف و در تعارض بود، باید گفت که چنین دینی دست خوش تحریف و از مسیر اصلی خود (توحید) منحرف شده است.

ما معتقدیم که تمام انبیای الاهی از جمله حضرت عیسی (ع) بر این عقیده بوده اند و اصل “لم یلد و لم یولد” را ترویج می نموده اند. به گفته قرآن حضرت عیسی (ع) در اولین ساعات حیات خود و در کلام معجزه آسایی در گهواره در جواب سوء ظن بد خواهان فرمود: “من بنده خدایم او کتاب (آسمانى) به من داده و مرا پیامبر قرار داده است”![3] پس اگر گروهی ایشان را بر خلاف حکم عقل، پسر خدا می دانند، به دلیل انحرافی است که در این دین به وجود آمده است.

محققان بر این باورند که این انحراف توسط شخصی به نام “پولس” صورت گرفته است.

پولس، از یهودیان بود.او از دستهفریسیانو از مخالفانسر سخت مسیحیان آن عصر بود و در شکنجه و قتل آنان از هیچ عملى فروگذار نمى کرد. دراین زمان بود که او به دین عیسى گروید و نامش بهپولستغییر یافت. پولساز مروجان پرقدرت وزبردست مسیحیت است. او در پیام خود حقانیت آیین عیسى را طورى بیان مى کرد که مورد قبول عامه بود. او با ذکر شواهدى از تورات، علت انصراف خود از دین یهود را براىمردم توضیح داد.پولس20سال تبلیغ کرد. او چند سال مشغول تدوین احادیث و روایات دین عیسى بود.

اصول تعالیمپولسچنین است:

1. جهانى بودن آیین مسیحیت.

2. ثالوث الاهى و به دنبال آن الوهیت عیسى و روح القدس.

3. پسر خدا “عیسى”، به زمین آمده تا گناه انسان را پاک کند

4. قیام عیسى ازمیان مردگان و صعود به آسمان و نشستن در کنار پدر و داورى او

پولسنخستین کسى است که پایههاى الوهیت عیسى را در میان مردم پى ریخت. او مى گفت:مسیحنجات دهنده، ملکوت الاهى را در زمین مستقر مى سازد، پس از قیام بار دیگر رجعت خواهدکرد، پس عیسى نجات بخش این جهان و آن جهان است. او خدا است، موجودى است که قبلاز هر کس ‍و هر چیز بوده و همه چیز از او به وجود آمده است.[4]

عقاید انحرافی پولس برای بسیاری از مسیحیان غیر قابل تحمل بود تا جایی که حتی بعضی از حواریون حضرت مسیح با این عقیده به مبارزه پرداختند و “پولس” را نفی کردند. ادعای پولس در باره الوهیت عیسى و پسر خدا بودن او آن چنان واهی است که حتی با کتاب مقدس موجود[5] نیز نمی توان ادعای ضد عقلی پولس را ثابت کرد ، بلکه رد این عقیده ضد عقلی با همین کتاب مقدس موجود نیز امکان دارد. [6]

کتاب مقدس مسیحیان متشکل از عهد عقیق و عهد جدید است. عهد عتیق همان کتاب یهودیان است که تورات نام دارد و خود شامل 39 کتاب بوده و عهد جدید همان انجیل معروف است.

این دو کتاب یعنی عهد عتیق و عهد جدید روی هم معروف به کتاب مقدس است که مورد احترام مسیحیان است.

در عهد عتیق بحث از پسر خدا بودن عیسی (ع) جا ندارد و در عهد جدید که مورد ادعای مسیحیان و استناد آنان هست گاهی اشاره به بشر بودن عیسی (خدا و پسر خدا بودن از او نفی شده) و گاهی هم اشاره به خدا یا پسر خدابودن عیسی شده است.

ما بعضی از این مواردی را نقل و نقد و بررسی می کنیم:

الف. عیسی بشری:

1. “اینک بنده من که او را برگزیدم و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است”.[7]

2. در اعمال (بخشی از کتاب مقدس مسیحیان) آمده: “خدای ابراهیم و اسحق و یعقوب خدای اجداد ما بنده خود عیسی را جلال داد”.[8]

بنابراین، عبارات و تصریحات کتاب مقدس موجود (تحریف شده)، عیسی بنده خدا و بر گزیده او است.

ب. عیسی الاهی

1. در انجیل مرقس 16: 37- 39 آمده است: “فی الواقع این مرد (عیسی) پسر خدا بود”.[9]

در جواب از این تعبیر باید گفت، اولاً: اگر این جا به پسر خدا بودن اشاره شده است، مراد معنای حقیقی آن نیست، بلکه در این موارد پسر یا پدر بودن دارای معنای مجازی است که آن مراد است. مثلا در جایی از کتاب مسیحیان آمده است: “اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خداوند تولد یافته است”.[10]

یا در جای دیگر آمده: “ای حبیبان، یکدیگر را محبت نماییم؛ زیرا که محبت از خدا است و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد”.[11]

پس اگر کسی با ادبیات کتاب مقدس مسیحیان آشنا باشد، می بینید همه مومنان و صالحان به عنوان پسر خدا معرفی شده اند، اما تا به حال کسی ادعای این را نکرده که مومنان از خدا زاییده شده اند!

چه فرقی بین این عبارت با عباراتی که عیسی را فرزند خدا می داند وجود دارد؟ نه فقط برای مومنان، بلکه برای افراد خاص نیز عبارت پدر یا پسر آمده است.

همچنین خداوند نسبت به حضرت سلیمان می فرماید: “من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر”.[12]

در حالی که در مورد حضرت سلیمان چنین ادعایی نشده است.

پس حتی اگر این انجیل موجود همان انجیل حضرت مسیح (ع) باشد دلالتی بر پسر بودن حضرت مسیح و پدر بودن خداوند ندارد و این انحرافی است که بعدها بوجود آمده است.

ثانیاً: تناقضات زیادی در کتاب مقدس است که نشان دهنده آسمانی نبودن آن است. از جمله همین تناقض که در بعضی موارد عیسی را بنده خدا و در بعضی موارد عیسی را پسر خدا (در صورتی که پسر خدا بودن را به زاییده شدن از خدا بدانیم) می داند.

همین تناقضات باعث شده است تا بعضی از بزرگان مسیحیت لب به اعتراض گشوده و به نقد این عقیده باطل بپردازند.

یکی از آنان به نام “آریوس” اسقف اعظم لیبی در سال 325 در رد این عقیده گفته: خدا از خلقت کاملاً جدا است. پس ممکن نیست مسیحی را که به زمین آمده و چون انسان تولد یافته با خدایی که نمی شناخت یکی بشماریم.[13]

این اعتراضات باعث شد شورایی در شهر “نیقیه” تشکیل شده و عقیده ای را تنظیم نماید که این اعتقاد برای همگان الزام آور شود و به عنوان قانون مطرح گردد.

اگر چه مبتکر عیسی الاهی “پولس” بوده، اما این شورا نظر پولس را به عنوان عقیده تثبیت نمود و این انحراف تا به حال در بین مسیحیان رواج پیدا کرده است.

پس تناقضی بین ادیان الاهی نیست و این مسیحیت امروزی است که متأسفانه از آنچه تعالیم حضرت عیسی (ع) بوده فاصله گرفته است و گر نه تعالیم اصلی حضرت عیسی (ع) هیچ تناقضی با اسلام نداشته است و اسلام به عنوان دین کامل، تکمیل کننده تمام ادیان گذشته است.


[1] اخلاص، 2؛ ترجمه مکارم شیرازی.

[2] ترجمه المیزان، ج ‏20، ص 672؛ تفسیر نمونه، ج ‏27، ص 439.

[3]مریم،30؛ “قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی‏ نَبِیًّا”.

[4] مبلغی آبادانی، عبدالله، تاریخ ادیان و مذاهب، ج 2، شرح حال پولس. نک: پایگاه اطلاع رسانی امام جواد (ع).

[5] اگر چه عقیده ما این است که این کتاب موجود نمی تواند همان کتابی باشد که بر حضرت عیسی (ع) نازل شده است.

[6] آشنایی و بررسی مسیحیت (گروه تدوین کتب آموزشی)، معاونت تبلیغ حوزه، ص 25.

[7] انجیل متی، 12: 18.

[8] اعمال، 3: 13.

[9] انجیل مرقس، 16: 37- 39.

[10] یوحنا، 1: 12 – 13، بخشی از کتاب مقدس.

[11] رساله اول یوحنا، 4 : 7، بخشی از کتاب مقدس.

[12] اول تواریخ، 17: 11 – 14، بخشی از کتاب مقدس.

[13] تاریخ کلیسای قدیم.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*