وروستي

کتب رهنمای معلم

صنف اول

صنف دوهم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
علوم دینی علوم دینی ریاضی علوم دینی ج پشتو علوم دینی ح
دری مهارت ها دری ساینس دری علوم دینی ج
ریاضی دری علوم دینی ح انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج پشتو اجتماعیات ریاضی
تربیت بدنی اجتماعیات علوم دینی ح پشتو
مهارت ها ریاضی ریاضی تربیت بدنی
دری ساینس ساینس
علوم دینی ح دری
اجتماعیات
صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسير شريف علوم دینی
م. مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي جعفری
حرفه بیالوژی تربیت بدنی كيميا كيميا پشتو
لسان دری پشتو بیالوژی م. مدنی معلومات مدني  دری
بیالوژی جغرافیه پشتو فزيك تربیت بدنی تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دري دري جغرافیه
جغرافیه علوم دینی م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
علوم دینی جعفری علوم دینی تربیت بدنی تعليمات اسلامي بیالوژی
جعفری تاریخ جعفری تعليمات اسلامي جعفری فزیک
ریاضی لسان دری تاریخ جعفری تاريخ کیمیا
تربیت بدنی تربیت بدنی کیمیا تاريخ رياضي تفسیر
تاریخ حرفه لسان دری رياضي پشتو تربیت بدنی
فزیک فزیک حرفه پشتو فزيك م. مدنی
کیمیا کیمیا فزیک

 

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*