وروستي

دنصاب کتابونه(پښتوڅانګه)

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی
دینی علوم دینی علوم ح حسن خط رسامی هنر
پشتو دینی علوم ج پشتو ساینس
ریاضی پشتو دینی علوم ح انگلیسی
مهارتونه ریاضی دینی علوم ج پشتو
رسامی هنر رسامی هنر رسامی هنر اجتماعیات
حسن خط مهارتونه مهارتونه حسن خط
حسن خط ریاضی دری
دینی علوم ح
دینی علوم ج
ریاضی

 

پنځم ټولګی شپږم ټولګی اووم ټولګی اتم ټولګی
پشتو دینی علوم ح عربی ریاضی
دری دینی علوم ج م. مدنی عربی
انگلیسی انگلیسی حرفه بیالوژی
اجتماعیات ریاضی رسامی هنر پشتو
دینی علوم ح پشتو بیالوژی جغرافیه
دینی علوم ج رسامی هنر پشتو م. مدنی
ساینس ساینس جغرافیه دری
ریاضی دری دینی علوم دینی علوم
رسامی هنر اجتماعیات انگلیسی انگلیسی
حسن خط حسن خط ریاضی تاریخ
تجوید رسامی هنر
تاریخ تجوید
فزیک حرفه
کیمیا فزیک
دری کیمیا

 

نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
ریاضی انگلسي انگلسي دینی علوم
عربی بيولوژي بيولوژي تفسیر
انگلیسی كيميا كيميا پشتو
بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر انگلیسی
پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
جغرافیه دري دري جغرافیه
م. مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
دینی علوم جيولوژي اسلامی تعلیمات دری
دری اسلامی تعلیمات تفسير شريف بیالوژی
تاریخ تفسیر تاريخ کیمیا
رسامی هنر تاريخ رياضي فزیک
تجوید رياضي پشتو
حرفه پشتو فزيك
فزیک فزيك مدني معلومات
کیمیا

 ناشر:قران سنت

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*