وروستي

خواص و مشخصات خطوط کانتور

خواص و مشخصات خطوط کانتور (Characteristics of Contour Lines)

خطوط کانتور دارای یک عده خواص اند که باید در وقت ترسم در نظر ګرفته شوند و عبارت اند از:Image may contain: outdoor

الف: خطوط کانتور بجز از محلات موجودیت تونل ها و مغارهای طبعی یکدیګر را قطع نمیکند. مثلا در صورت ترسیم کانتورهای داخل مغاره ها به همرای کانتور های سطح اراضی همان منطقه یکدیګر خود را قطع مینمایند. 
ب: خطور کانتور هیچګاه بجز از حالت عمود بودن اراضی بالای یکدیګر واقع نمیشوند .
ج: خطوط کانتور در محلات که میلان سطح اراضی زیادتر باشد با هم نزدیک تر و در محلاتیکه میلان کمتر باشد از یکدیګر دورتر واقع میګردد. یعنی فاصله بین دو کانتور همجوار معکوسا متناسب است به میلان اراضی در منطقه.
د- در مناطقیکه میلان زمین منظم باشد فاصله بین کانتور ها نیز منظم میباشد و در حالیکه زمین شکستګی داشته و میل نا منظم داشته باشد فاصله کانتور ها نیز نامنظم میباشد.
ه- هیچګاه یک خط کانتور به تنهایی بین دو کانتور هم ارتفاع واقع شده نمیتواند.
و- هر ګاه ارتفاع کانتور های بسته به طرف مرکز زیاد شده برود نمایندګی از بلندی و اګر کم شده برود نمایندګی از چقری را میکند.
ز- دره ها به کانتور های (V) مانند و تیغه ها به کانتور های (U) مانند و ګذشتاندن کانتور از جوی ها و سرک ها به شکل (M) نشان داده میشود.
ح- به منظور فراهم آوری تسهیلات برای مطالعه نقشه ازهر پنج کانتور یک آن ضخیم تر و روشن تر ترسیم میګردد که بنام کانتور اندکس یاد میګردد.
ط- ارتفاع هر کانتور در مسیر آن بالای نقشه باید نشان داده شود. ترجیحا به قریب سرحد نقشه و اګر طول کانتور زیاد باشد خوبتر است که ارتفاع آن به تعداد لزوم در مسیر آن نوشته شود.
باید متذکر شد که اګر در نشان دادن ارتفاعات تمان کانتورها نقشه را بیروبار ساخته و مطالعه آنرا مشکل سازد صرف ارتفاعات کانتور های اندکس نشان داده شود.
ی- در اشکال منظم ، ذخایر منظم مثلا ذخیره آن مربع شکل که میلان جناحی منظم داشته باشد فاصله بین کانتور ها منظم و هر کانتور نیز شکل یک مربع را تشکیل میدهد.
ق- تمام کانتورها چه در داخل نقشه و چه در خارج ساحه نقشه باشند بسته میګرددند. هر کانتور در داخل نقشه بسته نګردد الی سحد نقشه ادامه داده میشود ولی در بین نقشه بدون ادامه تا سرحد آن بصورت معلق باقی مانده نمی تواند.Image may contain: outdoor

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*