وروستي

WinRarوینرار نه استفاده (لارښوونه په ویدیوکی)

WinRarوینرار نه استفاده (لارښوونه په ویدیوکی)Image result for winrar logo

زیا رت میر صیدقی

1. څنګه د USB ،Memory Card څخه په ظا هر حالت کی غایب دوسی(Folder) ،لیکنی،ویدیو،اوازونه،تصویرونه اوداسی نور په اسا نی سره ووینو او د غایبو شیا نونه په اسانی سره استفاده وکړو.
2. څنګه دیو دوسی Folder حجم(اندازه) کم کړو.
3. خپل کمپوتر د انټویرس(دفاع کوونکی) په نه موجودیت کی څنګه د وایرس څخه وساتو په هغه وخت کی چی USB ،Memory Card استعمالوه.
4. په انتر نیټ کی ډیر پایلونه په اسا نی سره په یو دوسی Folder کی واچوه او په اسانی سره یی خپل ملګری ته ولیګوه.
5. څنکه یوی دوسی ته پټ نوم Password ورکړو تر څو یی بل څوک بغیرزمونږ د ایجازت نه ونګوری .

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*