وروستي

د تهیه او تدارکاتو اړوند څو مهم اصطلاحات

د تهیه او تدارکاتو اړوند څو مهم اصطلاحات:

د ورکړې آمر:

آمر هغه څوک دی چې د تهیه او تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې د جنسونو، خدماتو او ساختماني امورو د تهیه او تدارکاتو د تړون د منظوری او یا تعدیل صلاحیت ولري.

داوطلب :

داوطلب حقیقي یا حکمي شخص ته ویل کیږي چې د شرط پاڼې د موادو مطابق پخپله یا خپله قانوني استازی د آفر د وړاندې کولو په موخه د تهیه او تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې د تدارکاتو په مرحلو کې ګډون وکړي.

آفر:

آفر هغه سند ته ویل کیږي چې د تړون د لاسلیک په موخه د دعوت یا مطالبې په مقابل کې د جنسونو، خدماتو او ساختماني امورو د تهیه او تدارکاتو لپاره د داوطلب لخوا وړاندې کیږي، چې په هغې کې شمیر، اندازه ، مشخصات، د یوه واحد قیمت، مجموعي قیمت او نور ټول شرایط توضیح کیږي.

شرط پاڼه:

شرط پاڼه هغه سند ته ویل کیږي چې په هغه کې د جنسونو، خدماتو او ساختماني امورو کمیت، کیفیت او د جنسونو ځانګړتیاوې او همداراز د آفر شرطونه او د وړاندې کولو طریقې یې له تهیه او تدارکاتو وړاندې توضیح شي.

د پرچون نرخ غوښتنه:

هغه سند ته ویل کیږي چې په تهیه او تدارکاتو کې د جنسونو، خدماتو او ساختماني امورو د پرچون نرخ غوښتلو لپاره وړاندې شي.

داوطلبي:

هغه لاره ده چې داوطلب د هغې پر بنسټ د شرط پاڼې د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره خپل آفر د پام وړ تهیه او تدارکاتو لپاره اړونده ادارې ته سپاري.

مقیده داوطلبي:

هغې لارې ته ویل کیږي چې په هغه کې محدود داوطلبان چې له دری کسانو کم نه وي، د داوطلبی لپاره و بلل شي.

د واحدې منبع تدارکات:

هغې کړنلارې ته ویل کیږي چې د هغه په وسیله د جنسونو، خدمتونو او ساختماني کړنو تهیه او تدارکات له داوطلبی پرته په مستقیم ډول ترسره شي.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*