وروستي

د سطحې یا مساحت په اړه لنډ او ګټور معلومات

د سطحې یا مساحت په اړه لنډ او ګټور معلومات (Brief Information About Area):
هکتار (Hectare):
1 هکتار مساوي ده په 5 جریبه (hectare = 5 jirib )
1 هکتار مساوی ده په 2.471 ایکره (hectare = 2.471 Acre)
1 هکتار مساوي ده په 100 بسوې (hectare =100 Biswa )
1 هکتار مساوي ده په 2000 بسواسې (hectare = 2000 Biswasa)
1 هکتار مساوي ده په 10000 متر مربع (hectar =10000 m2 )
جریب (Jirib):
1 جریب مساوي ده په 20 بسوې (jirib = 20 Biswa)
1 جریب مساوی ده په 400 بسواسې (jirib = 400 Biswasa)
1 جریب مساوي ده په 2000 متر مربع (jirib = 2000 m2)
بسوه (Biswa):
1 بسوه مساوي ده په 20 بسواسې (biswa = 20 Biswasa)
1 بسوه مساوي ده په 100 متر مربع (biswa = 100 m2)
بسواسه (Biswasa):
1 بسواسه مساوي ده په 5 مترمربع (biswasa = 5 m2)

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*