وروستي

صرف او نحوه

ميزان صرفي

د ميزان صرفي په وسيله د کلماتو توازن تر سره کيږي تر څو د کلماتو اصلي او زيات شوي حروف او همدارنګه [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

مثبت او منفي

۲- د معلوم او مجهول له مخې د فعل اقسام : معلوم فعل هغه دی چې جمله کې فاعل ذکر شوی وي لکه : نَصَرَ [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

معلوم او مجهول افعال

۲- د معلوم او مجهول له مخې د فعل اقسام : معلوم فعل هغه دی چې جمله کې فاعل ذکر شوی وي لکه : نَصَرَ [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

معلوم او مجهول افعال

۲- د معلوم او مجهول له مخې د فعل اقسام : معلوم فعل هغه دی چې جمله کې فاعل ذکر شوی وي لکه : نَصَرَ [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

معلوم او مجهول افعال

۲- د معلوم او مجهول له مخې د فعل اقسام : معلوم فعل هغه دی چې جمله کې فاعل ذکر شوی وي لکه : نَصَرَ [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

معلوم او مجهول افعال

۲- د معلوم او مجهول له مخې د فعل اقسام : معلوم فعل هغه دی چې جمله کې فاعل ذکر شوی وي لکه : نَصَرَ [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

فعل أمر

د يو د کار د کولو په غوښتنه يا امر باندې دلالت کوي لکه : أکتب ( وليکه ) د امر کلمې علامه دا ده چې د [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

فعل مضارع

مضارع هغه فعل دی چې په حال يا راتلونکي وخت کې د يوه کار په کولو دلالت کوي لکه :تذهب( ته ځې) ، يکتب ( [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

فعل ماضي

د فعل اقسام د فعل تعريف او علائم (نښانې) مخکې بيان شول په دې فصل کې د فعل اقسام (ډولونه) بيانيږي : د [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

1 2 3