وروستي

صرف او نحوه

اسماء عَلَم

اسم عَلَم : عَلم هغه نوم دی چې د انسان ، حيوان ، مکان او شي لپاره ټاکل شوی او معين وي ، عاقل لکه: [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

اسماء اشاره

اسماء اشاره : د نږدې لپاره د اشارې نمونه عبارت دي له : هذا (د يوکس لپاره ) ، هذاه ( د مفرد ښځينه او [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

ضمائر

۷- د معلوم او نا معلوم له مخې د اسم اقسام : د معلوم او نا معلوم له مخې اسم په معرفه او نکره باندې [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

مصدر او غير مصدر

۵- مصدر او غير مصدر : مصدر: مصدر هغه نوم دی چې د هغه څخه نور افعال او مشتقات اخيستل کيږي لکه: ضرب ، [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

اسم جامد او مشتق

۴- د جامد او مشتق له مخې د اسم تقسيم : د جامد او غير جامد له مخې اسم په جامد او مشتق سره ويشل شوی دی : [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

مفرد ، مثنی او جمع

۲- د عدد له مخې د اسم اقسام : د عدد او شمير له مخې اسم په دری ډوله دی :مفرد(يوازې) ، مثنی (دوګونی) او [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

د اسم اقسام (مذکر او مؤنث)

۱- د مذکر او مؤنث له مخې د اسم تقسيم: مذکر : هغه نوم دی چې په نارينه دلالت کوي لکه: رجل . مذکر په دوه [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

د کلمې اقسام

کلمه : تعريف : کلمه هغه قول دی چې په مفرده (يوازې) معنی دلالت کوي لکه : کتاب ، قرأ ، مدرستان ، [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

د کلمې اقسام

کلمه : تعريف : کلمه هغه قول دی چې په مفرده (يوازې) معنی دلالت کوي لکه : کتاب ، قرأ ، مدرستان ، [...]

نوومبر 11, 2016 // 0 Comments

1 2 3