وروستي

آياد قرآن كريم څخه دپنځولمونځونو وختونه ثابت دي اوكه نه؟