وروستي

آيا اجتهاد او تقليد په قرآن او سنتو ثابت دی ؟