وروستي

آيا سپوژمۍ له ځانه رڼا لري ؟ د ملحد په ځواب کې