وروستي

آيا په روژه کې له خپلې ښځې څخه مچې اخستلى شم ؟