وروستي

آیا اختلافات فقهی در بین مذاهب اربعه سبب بدبینیها نمیشود؟