وروستي

آیا استادان زن میتوانند در حالت عادت ماهوار در مسجد تدریس کنند؟