وروستي

آیا اسلام حق آزادی فکری را از مسلمانان سلب نموده است؟