وروستي

آیا بدون اجازه شوهر خانم به خانه پدر رفته می تواند؟