وروستي

آیا بر زن و شوهر واجب است که بعد از مقاربت بلافاصله غسل کنند