وروستي

آیا تهدید شوهر به طلاق زن که به انجام عملی معلق شده باشد