وروستي

آیا د مړي د وصیت سره سم د جسد سوزول یې روا دي؟