وروستي

آیا زنان ناقص العقل اند؟ این چه معنی دارد؟